Przejdź do treści

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”),
informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Spółka Broński Rajchel Prawo Podatki spółka
komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Matejki 11/1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000980505, NIP:
7343612551, REGON: 522490655 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

2. KONTAKT

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail:
biuro@brpp.pl, bądź w formie listownej na adres: Broński Rajchel Prawo Podatki spółka
komandytowa, ul. Jana Matejki 11/1, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych”.

3. ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy
Administrator będzie zbierał i przetwarzał w celu przeprowadzenia danego postępowania
rekrutacyjnego. Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przed świadczeniem usługi) oraz
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – podstawą przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (realizacja praw i obowiązków wynikających ze
stosunku pracy). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez kandydata do pracy w złożonych dokumentach rekrutacyjnych (w tym w szczególności dane w postacie wizerunku),
Administrator przetwarzał będzie w celu przeprowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO). Dodatkowo dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przetwarzane przez
Administratora w celu przeprowadzenia przyszłych, kolejnych procesów rekrutacyjnych i
naborów pracowników, o ile wyrażona zostanie na to odrębna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Jeżeli w złożonych dokumentach rekrutacyjnych kandydat do pracy zawrze dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii), ich przetwarzanie przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Jeżeli nadawca nie zawrze stosownej zgody w złożonych dokumentach, może zostać poproszony o jej udzielenie. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania danych szczególnych kategorii przez Administratora. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osoba jej udzielająca ma prawo do jej wycofania w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia
Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty,
z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną
właściwą regulującą przekazanie danych osobowych, bądź współadministrowanie tymi danymi.
W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów
odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej
przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi księgowe,
konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe,
pocztowe, transportowe, windykacyjne, ubezpieczające, archiwizacyjne i inne).
Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom
wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na
ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych,
dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek
wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia
wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów do pracy zgromadzone przez Administratora w danym procesie
rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu rekrutacji. W przypadku
wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Administrator będzie przetwarzał te dane do końca roku kalendarzowego,
w którym złożono oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie przekazanych
danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANYCH DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane,
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku kandydatów do pracy, ze
względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, prawa te są
następujące:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
2) prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
3) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub
na podstawie umowy);
6) prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1
Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa podania ww. danych będzie skutkowała uniemożliwieniem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych nie będą wykorzystywane systemy i
metody służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jednak
samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach
komputerowych.