Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, REPREZENTANTÓW KLIENTÓW I INNYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE SPÓŁKĄ BROŃSKI RAJCHEL PRAWO PODATKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej: „RODO”), w stosunku do:
a) klientów/kontrahentów, będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne, osoby
fizyczne prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne
prowadzące działalność w postaci spółek prawa cywilnego), a także potencjalnych
klientów;
b) osób fizycznych reprezentujących klientów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek
osobowych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy,
syndycy, inny reprezentanci);
c) osób fizycznych wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji
przedmiotu umów (np. koordynatorzy, osoby kontaktowe, osoby reprezentujące lub
zatrudnione u kontrahenta – współpracownicy, pracownicy, itp.);
d) innych osób, których dane są przetwarzane w celach wykonania umowy, w tym w celu
wystawienia lub realizacji faktur;
informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Spółka Broński Rajchel Prawo Podatki spółka
komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Matejki 11/1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000980505, NIP:
7343612551, REGON: 522490655 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

2. KONTAKT

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest możliwy pod adresem e-mail:
biuro@brpp.pl, bądź w formie listownej na adres: Broński Rajchel Prawo Podatki spółka
komandytowa, ul. Jana Matejki 11/1, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych”.

3. ZAKRES, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób wymienionych na wstępie niniejszej informacji, podane w związku z
zawarciem danej umowy, nawiązaniem współpracy, ich realizacją, nawiązaniem kontaktu
mailowego/telefonicznego itd., obejmujące w szczególności dane takie jak:
a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne;
b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON);
c) numer PESEL;
d) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, bądź faxu;
e) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji;
f) numer rachunku bankowego;

Administrator przetwarzał będzie:
a) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy/nawiązaniem współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przed świadczeniem usługi));
b) w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi/do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym
szczególności obowiązków fiskalnych, rozliczeniowych, rachunkowych i podatkowych, a
także obowiązków wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO (podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
d) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz
ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych
interesów Administratora);
e) dla celów statystycznych Administratora i analiz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, przez które w tym przypadku należy rozumieć potrzebę posiadania
informacji statystycznych o działaniach przez niego prowadzonych, co pozwala
Administratorowi na usprawnienie tych działań);
f) w celu realizowania działań marketingowych własnych produktów lub usług przez
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na wysyłce
informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Zamawiającego zgody
(marketing bezpośredni)).


Dane osobowe obejmujące informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mail wychodzącej i przychodzącej na adresy mailowe należące do Spółki oraz informacje
zawarte w treści takiej korespondencji i/lub informacje zawierające dane osobowe, które
przekazane zostaną w trakcie kontaktu telefonicznego ze Spółką, Administrator przetwarzał
będzie przede wszystkim w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego/telefonicznego ze Spółką,
rozpatrzenia przesłanej/przekazanej do Spółki wiadomości, udzielenia na nią odpowiedzi i kolejno w celu realizacji bieżącego kontaktu z adresatami wiadomości/telefonu poprzez
prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną/rozmowy telefonicznej w sprawach
związanych z przedmiotem działalności Administratora. Ponadto ww. dane osobowe
przetwarzane będą również w celu dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami,
kontrahentami, innymi osobami; w celu przyjmowania zleceń, pism, zgłoszeń, wniosków,
zapytań itp. w formie elektronicznej/telefonicznej; w celu realizacji umowy zawartej z klientami
lub kontrahentami; w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
w celach statystycznych i analiz. Zaznaczamy, że możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON – w celu weryfikacji informacji podanych przez klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy/współpracy nawiązanej pomiędzy takim podmiotem a Spółką.

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami zebranych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora,
podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia
Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty,
z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną
właściwą regulującą przekazanie danych osobowych, bądź współadministrowanie tymi danymi.
W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego (w szczególności podmiotów
odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub wsparcia prowadzonej
przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących usługi księgowe,
konsultingowe, audytowe, w razie potrzeby usługi marketingowe, kurierskie, przewozowe,
pocztowe, transportowe, windykacyjne, ubezpieczające, archiwizacyjne i inne).
Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom podatkowym, czy organom
wymiaru sprawiedliwości/ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe, na
ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji
międzynarodowych. Wyjątkiem może być przekazanie danych do państw trzecich jedynie w
ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i
systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach
zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). W przypadkach
wskazanego przekazania następuje ono w oparciu o odpowiednią podstawę (podstawą takiego
przekazania może być przede wszystkim decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone
przez Komisję Europejską; w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej
odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych,
dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek
wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO); stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia
wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii
danych przekazanych do państw trzecich.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Zatem zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 powyżej celów.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –
dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
(świadczenia usług), dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda, dane są przetwarzane do momentu jej wycofania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (z
uwzględnieniem okresów przedawnienia), a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie
anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane,
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W przypadku osób wymienionych na
wstępie niniejszej informacji, ze względu na zakres i podstawę prawną przetwarzanych danych
osobowych, prawa te są następujące:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji o
przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych;
2) prawo do sprostowania danych (poprawiania/aktualizacji);
3) prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem, że
prawo to nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy
przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z wyłączeniem
marketingu bezpośredniego), jeżeli dana osoba uważa, że jej szczególna sytuacja
uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych; żądania w tym
zakresie Administrator może nie uwzględnić jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które są
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub jeżeli
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim;
7) prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub
na podstawie umowy);
8) prawo wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli dane przetwarzane są na
podstawie zgody), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem;
9) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/nawiązywaną współpracą jest
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania tejże umowy/realizacji współpracy – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe realizowanie nawiązywanego z
Administratorem stosunku prawnego/realizacji współpracy, w tym prawidłowe realizowanie
nawiązywanego z Administratorem kontaktu.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych (za wyjątkiem danych zebranych w celu marketingu bezpośredniego), nie będą wykorzystywane systemy i metody służące do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Jednak samo przetwarzanie
danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w
pewnym stopniu będą one przetwarzane na zasobach komputerowych.
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może
wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator może dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w
celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.